Home

De Marderhoek zet de deuren open:
Zaterdag 9 november 2019
van 13.30 - 20.30 uur

2014
Minne Minnes de Vries
Minne Minnes de Vries

Tonielferiening Snypsnaren docht ek wer mei oan  de skourreroute “Stap in de Marderhoek” op 9 novimber dit jier.
It tema foar us lokaasje-teater dizze kear is Minne Minnes de Vries.
Wy ha yn Aldemardum it Minne Minnespaad, mar wa wie dizze leste beropsfisker fan ’t Aldermardumer Klif einliks??
Wie hy trout, wiene d’r bern? 
Hie hy humor, wie hy ryk, of earm??
Is dyn belangstelling wekt, kom dan nei ien fan de foarstellings en meitsje it rûntsje de Marderhoek dernei gesellich ôf!

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.